DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.2.2016.128799

ІСТОРІЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ УМАНЩИНИ В 1793-1917 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ (ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Ольга Скус

Анотація


У статті акцентується увага на історіографії релігійного життя Уманського повіту Київської губернії. Підкреслюється, що в дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. чільне місце відводиться діяльності релігійних осередків. На Уманщині історично склалося, що поряд із українським народом співіснували представники інших народностей і, відповідно, це мало свій вплив на формування конфесійного складу населення. Кожен із цих напрямків має свою відмінність історіографічної ситуації. Вплив держави, соціально-економічних умов, суттєвих змін релігійного мислення – мали місце в історіографічному процесі. Відбір праць для аналізу і оцінки проводився автором із урахуванням тематичної спрямованості дослідження. В історіографії конфесійного життя з теми дослідження проаналізовано дореволюційну історіографію  ХІХ – початку ХХ ст., характерною рисою якої є загальноросійський, імперський контекст, як «торжество православия» над іншими релігіями.

Зроблено висновок про важливість наукових праць, які з’явились у ХІХ ст. щодо історії релігійних осередків Уманщини та їх репрезентативність для реконструкції історії конфесійних осередків.


Ключові слова


конфесія; Уманщина; церква; православні; греко-католики; іудеї; хасидизм; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной императорским русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским: в 7 т. – СПб., 1872. – Т.7. – 438 с.

Терновский Ф. Очерки из истории Киевской епархии в ХVІІІ столетии, на основании документов синодального архива // Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца / под. ред. В.С. Иконникова. – Кн. 1. – К., 1879. – С.181 – 229.

Левицкий О. Основные черты внутреннего строя Западнорусской церкви в 16–17 вв. / О. Левицкий // Киевская старина. – 1884. – №8. – С.627 – 654.

Чистович І. Очерк истории западнорусской церкви / Іларіон Чистович. – СПб., 1882–1884. – Т. 1 – 2.

Лотоцький О. Автокефалія: в 2 т. / Олександр Лотоцький. –– К.: [Б.в.], 1999. – Т. 1.: Засади автокефалії. [Репринтне видання] – 207 с.

Т. 2.: Нарис історії автокефальних церков. [Репринтне видання]. – 560 с.

Лотоцький О. Джерела церковного права / Олександр Лотоцький. – Варшава, 1931. – 42 с.

Беднов В. Православная церковь в Польше и Литве / В. Беднов – Екатеринослав, 1908. – 512 с.

Біднов В., Антонович Д. Українська церква / В. Біднов, Д. Антонович / Українська культура: Лекції за ред. Дмитра Антоновича [Упор. С В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського]. – К. : Либідь, 1993. – 592 с.; іл.

Покровский И.М. Русские епархии в ХVІ – ХІХ вв., их открытие, состав и пределы / И. М. Покровский. – Казань, 1913. – 892 с.

Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: у 3 кн.: Навч.посібник для студ. вищих навч.закладів / В. І. Ульяновський. — К.: Либідь, 1994. Кн. 1 : Середина XV – кінець XVI століття. — 252 с.

Дородницин Алексій, архиєп. Историческая справка о подчинении Украинской Церкви (Киевской митрополии) Московскому патриархату / Алексій Дородницин. – К., 1918. – 72 с.

Мазюкевич П. Начерк реального шляху створення вільної Української Православної Церкви / П. Мазюкевич // Вісті Всеукраїнського православного церковного Собору. – 1918. – №2. – С. 1 – 12.

Огієнко І. Українська Церква: Нарис з історії української Православної Церкви: в 2-х т. / Іван Огієнко. – К., 1993. – 283 с.

Фундуклей Іван. Огляд Києва відносно старожитностей. [Репринтне відтворення видання 1847 року] /Іван Фундукдей. – К. : Задруга, Літопис, 1996. – 120 с.

Статистическое описание Киевской губернии, изданное тайным Советником, Сенатором Иваном Фундуклеем. – СПб., 1852. – 285 с. — (Бібліотека української краєзнавчої класики).

Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Лаврентий Иванович Похилевич [собрал]. – К. : Типография Киево-Печерской Лавры, 1864. – 763 с. — (Бібліотека української краєзнавчої класики).

Кузнець Т. В. Православне духовенство Уманщини ХІХ – початку ХХ століття / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Тетяна Володимирівна Кузнець. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. – 607с.

Список населенных мест Киевской губернии / Издание Киевского Статистического Комитета: в 2-х томах. – Киев, 1900. – 1896 с.

Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем: в 16 т. [Под общей редакцией д-ра Л.Каценельсона]. – С. – Петербург, 1910.

Дубнов С. М. Какая самоэмансипация нужна евреям? /С.М. Дубнов // Восход. – 1883. – №5 – 6. – С. 219 – 246.

Дубнов С. М. Об изучении истории русских евреев и об учреждении русско-еврейского исторического общества /С.М. Дубнов // Восход. Журнал учено-литературный и политический. – 1891. – № 4 – 9. – С.1 – 91.

Дубнов С. М. Евреи в России и Западной Европе в эпоху антисемитской реакции /С.М. Дубнов. – М. – П. : Издательство Л. Д.Френкель, 1923. – 146 с.

Гессен Ю. История еврейского народа в России; [Репринтное издание в 2-х томах]. / Ю. Гессен. – М.: Еврейский университет в Москве. – Иерусалим : Гешарим, 1993. – Т.1. – 239 с.; Т.2. – 234 с.

Галант И.В. К истории поселения евреев в Польше, Руси и в Подолии в частности / И.В. Галант. – СПб., Тип. А.Е. Ландау. – 1897. – 30 с.

Галант И.В. Черта еврейской оседлости / И.В. Галант. – К., 1910. – 32 с.

Хитерер В. Документы по еврейской истории XVI-XX веков в Киевских архивах /Виктория Хитерер. — М. : Мосты культуры, 2001. — 223с. : фотоил. — Библиогр.: с. 160 – 183.

Збірник праць жидівської історично-археографічної комісії. – Кн. 1. / За ред. І. Галанта. - К. : Всеукраїнська Академія наук, 1928. – 243 с.

Збірник праць жидівської історико-археографічної комісії. – Т. 2. / Під. ред. акад. А.Е. Кримського. – К. : Всеукраїнська Академія наук, 1929. – 237 с.

Костомаров М.И. Последние годы Речи Посполитой: в 2 т. / М. И. Костомаров. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1886. – Т.2. – 711 с.

Антонович В.Б. Очерк состояния Православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII и до конца XVIII столетия / Володимир Антонович // Антонович В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К. : Либідь, 1995. – С. 470.

Римско-католическая иерархия в Российской Империи и Царстве Польском и Список светскому и монашествующему духовенству в Луцко-Житомирской епархии и в Подольской губернии на 1907 год. [Kalendarium liturgicum dioecesium Luceoriensis et Zytomiriensis, nec non Ecclesiarum per Podoliam] /Jussu et auctor.: C.-A. Niedziakowski. – Zytomiriae, 1906-1907. – 159, 71 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ