Редакційна політика

Редакційна політика

Забезпечення доступу читачів до якісних матеріалів журналу

Журнал «УМАНСЬКА СТАРОВИНА» є виданням з відкритим доступом. Це означає що весь його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувачів. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Авторські права на надруковані матеріали залишаються у авторів. Автор несе повну відповідальність за зміст надрукованої статті та достовірність наведених у ній результатів.

Орієнтація на висвітлення широкого спектру питань історичної науки

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних учених, так і аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних наукових досліджень фахівців та сприяє їхній актуалізації. У журналі «УМАНСЬКА СТАРОВИНА» публікуються результати наукових досліджень, оглядові статті, дискусійні матеріали, рецензії з різних галузей історичної науки.

Підтримка постійної активності видання

Пріоритетом журналу є забезпечення стабільної регулярності виходу нових випусків (виходить регулярно 1 раз на рік).

Заохочення друкування якісних публікацій та підтримка моделі зразкової наукової етики у публікаціях

Журнал підтримує основні етичні вимоги до наукових публікацій Комітету з етики в публікаціях (COPE). Ці вимоги встановлюють основні норми поведінки і обов'язків членів будь-якого професійного наукового співтовариства по відношенню один до одного і до громадськості. Вони також забезпечують право кожного автора на інтелектуальну власність. Усі залучені до процесу публікації особи (редактори, автори та рецензенти) мають орієнтуватися на принципи етики у наукових публікаціях. Редакційна колегія та рецензенти журналу «УМАНСЬКА СТАРОВИНА» без упередження розглядають усі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також місце роботи автора.

Забезпечення якості надрукованих статей дієвим апаратом їх рецензування та відбору

Правила підготовки статей до видання надають можливість друку статей будь-якому науковцю у разі їхньої відповідності вимогам до якості матеріалів. До друку приймаються лише актуальні статті, що містять елементи наукової новизни та мають практичну значущість. Метою процедури контролю прийнятих до публікації статей є: забезпечення відповідності матеріалів вимогам наукового стилю викладення; стимулювання більш відповідального відношення авторів публікації до новизни викладених матеріалів та об’єктивності цитування; досягнення високого рівня цікавості надрукованих матеріалів для наукової спільноти.

Орієнтація взаємодії авторів з редколегією на покращення якості наданих до друку статей

Процедура рецензування передбачає роботу з внутрішніми експертами журналу, які є визнаними фахівцями у відповідній до статті сфері знань. Для цього окрім членів редколегії журнал співпрацює з широким колом науковців. Стаття приймається до друку лише після наявності позитивної рецензії експерта. У разі аргументованої відмови рецензія та рішення редколегії надаються авторам у письмовій формі, що надає йому можливість доопрацювання статті чи заміни її іншим матеріалом.

Пріоритетність введення статей у світовий інформаційний простір

У журналі публікуються новаторські (ексклюзивні) статті українською, польською та англійською мовами (за вибором автора), не призначені для публікації в інших виданнях. З метою забезпечення доступу наукової спільноти до розробок авторів тексти статей розміщуються на сайті видання та ведеться робота з їхнього включення до бібліографічних і реферативних баз даних.

Політика щодо реклами

Редколегія не розглядає питання розміщення в журналі будь-якої реклами.