ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 1930-2020 РР. НА ПРИКЛАДІ УМАНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Олена Джагунова кандидат історичних наук, викладач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2129-9761

DOI:

https://doi.org/10.31499/2519-2035.8.2021.249995

Анотація

Ключові слова: освіта, вища освіта, педагогічні заклади вищої освіти, Уманський педагогічний університет.

Анотація

У статті висвітлено історичні та історіографічні дослідження, які стосуються розвитку та реформування вищої педагогічної освіти загалом та Уманського державного педагогічного університету зокрема. Показано узагальнювальні праці вчених з історії вищої педагогічної освіти, про особливості становлення і розвитку педагогічних інститутів та діяльність їх структурних підрозділів і науково-педагогічних кадрів в Україні, зокрема на Черкащині. Проаналізовано праці, присвячені історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, де розглянуто окремі періоди діяльності інституту, його підрозділів та окремих викладачів.

Посилання

70 rokiv Drohobytskomu universytetu, 2010 – 70 rokiv Drohobytskomu pedahohichnomu universytetu imeni Ivana Franka. Molod i rynok [70 years of Drohobych Pedagogical University named after Ivan Franko]. 2010. № 9. S 5-7. [in Ukrainian].

Aleksieiev ta in., 2000 – Aleksieiev Yu.M., Kulchytskyi S.V., Sliusarenko A.H. Ukraina na zlami istorychnykh epokh: Derzhavotvorchyi protses 1985-1999 rr.: Navch. posib. [Ukraine at the turn of historical epochs . (State-building process 1985-1999)] K.: EksOb, 2000. 296 s. [in Ukrainian].

Baldyniuk ta in., 1990 – Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut imeni P.H. Tychyny: 1930-1990 [Uman State Pedagogical Institute named after PG Ticini: 1930-1990] / Avt. D.I. Baldyniuk, N.M. Brit, H.O. Kazydub, I.E. Kankovskyi, A.O. Karasevych, M.V. Kartel, O.M. Kobernyk, Yu.M. Krasnobokyi, S.S. Krokhmal, V.H. Kuz, I.S. Lozebnyi, I.Ya. Lysyi, M.T. Martyniuk, Yu.I. Molotkovskyi, A.K. Tkachenko; MON Ukrainskoi RSR. Uman, 1990. 27 s. [in Ukrainian].

Baran, 1999 – Baran V.K., Danylenko V.M. Ukraina v umovakh systemnoi kryzy (1946-1980-i rr.) / Seriia «Ukraina kriz viky» (t. 13) [Vol. 13 : Ukraine in the systemic crisis (1946-1980)]. Kyiv: Vyd. dim «Alternatyvy», 1999. 304 s. [in Ukrainian].

Vyshcha pedahohichna osvita, 2010 – Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Cherkaska oblast [Higher pedagogical education and science of Ukraine : history , present and prospects of development. Cherkasy region] /[red. rada vyd.: V.H. Kremen (hol.) [ta in.]; redkol. tomu: A.I. Kuzminskyi (hol.) [ta in.]. K.: Znannia Ukrainy, 2010. 351 s. [in Ukrainian].

Vyshcha shkola. Ch. 1., 1967 – Vyshcha shkola Ukrainskoi RSR (1917–1967 rr.): u 2-kh chastynakh [Higher School of the Ukrainian SSR (1917–1967): in 2 parts] / za red. V.I. Pitova. K.: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 1967. Ch. 1.: 1917–1945 rr. 395 s. [in Ukrainian].

Vyshcha shkola. Ch. 2., 1967 – Vyshcha shkola Ukrainskoi RSR (1917–1967 rr.): u 2-kh chastynakh [Higher School of the Ukrainian SSR (1917–1967): in 2 parts] / za red. V.I. Pitova. K.: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 1968. Ch. 2.: 1945–1967 rr. 540 s. [in Ukrainian].

Danylenko, 1991 – Danylenko V.M., Kasianov H.V., Kulchytskyi S.V. Stalinizm na Ukraini: 20-30-ti roky [Stalinism in Ukraine: 20-30s]. K.: Lybid, 1991. 344 s. [in Ukrainian].

Dzeverin, 1932 – Dzeverin O. Shliakhy radianskoi shkoly za zapovitamy V.I. Lenina [Ways of the Soviet school by the will of V.I. Lenin]. Kharkiv: Radianska shkola, 1932. 47 s. [in Ukrainian].

Zhurzha, 2006 – Zhurzha I.V. Stanovlennia ta rozvytok slov’ianoznavstva v Universyteti sv. Volodymyra (1834-1919 rr.) [Formation and development of Slavic studies at the University of St. Vladimir (1834 - 1919)]: avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.06. K., 2006. 237 s. [in Ukrainian].

Zavalniuk, 2007 – Zavalniuk O.M. Kam’ianets-Podilskyi natsionalnyi universytet(1918-2008 rr.): istorychnyi narys [Kamyanets-Podilsky National University (1918-2008): historical essay]. K. Podilsk: Abetka nova, 2007. 227 s. [in Ukrainian].

Ivano-Frankivskyi instytut, 1990 – Ivano-Frankivskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut imeni V.S. Stefanyka (Dokumentalnyi narys) [Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute named after V.S. Stefanika (Documentary essay)] / vidp. za vyp. P.S. Fedorchak. Uzhhorod: Karpaty, 1990. 120 s. [in Ukrainian].

Istoriia ukrainskoi kultury, 2011 – Istoriia ukrainskoi kultury [History of Ukrainian culture]: u 5 t. T. 5, kn. 2 : Ukrainska kultura XX - pochatku XXI stolit / [Aheieva V.P. ta in.] ; redkol. tomu, kn. 2 : Zhulynskyi M.H. - holov. red. [ta in.]. K, 2011. 1031 s. [in Ukrainian].

Kasianov, 2015 – Kasianov H. Osvitnia systema Ukrainy 1990-2014 Analitychnyi ohliad [Educational system of Ukraine , 1990 - 201: analyst. review]. / Blahodiinyi fond «Instytut rozvytku osvity». K.: TAKSON, 2015. 52 s. [in Ukrainian].

Kyivskyi universytet, 1990 – Kyivskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P. Drahomanova 1920-1995: ist. narys. [Ukrainian State Pedagogical University named after MP Dragomanova 1920-1995: East. sketch.] / P.P. Khropko, O.H. Lozovytskyi. K.: Prosvita: TOV «Toloka», 1995. 169 s. [in Ukrainian].

Komarnitskyi, 2013 – Komarnitskyi O.B. Pedahohichni navchalni zaklady Cherkashchyny u 20-30-ti rr. KhKh st.: reorhanizatsii ta formuvannia studentskoho skladu [Pedagogical educational institutions of Cherkasy region in the 20-30s of the XX century: reorganization and formation of student staff]. Naukovi pratsi Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Istorychni nauky . 2013. T.23. S. 416-424. [in Ukrainian].

Kraliuk, 2013 – Kraliuk P.M. Ostrozka akademiia v filosofskii kulturi Ukrainy : monohrafiia [Ostroh Academy in the Philosophical Culture of Ukraine: monograph]. Ostroh : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 2013. 482 s. [in Ukrainian].

Kryzhko, 2008 – Kryzhko V. Berdianskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet [Berdyansk State Pedagogical University]. Slovo i chas. 2008. №2. S. 3. [in Ukrainian].

Kuz ta in., 1995 – Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut imeni P.H. Tychyny: 1930-1995 [Uman State Pedagogical Institute named after P.G. Ticini: 1930-1995] / uklad. V.H. Kuz, O.M. Kobernyk, M.M. Torchynskyi ; MON Ukrainy. Uman: [Mriia], 1995. 63 s. [in Ukrainian].

Kulchytskyi, 1999 – Kulchytskyi S.V. Ukraina mizh dvoma viinamy (1921-1939 rr.) [Ukraine between the two wars (1921 - 1939)] / Za zah. red. V. Smoliia. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. K.: Alternatyvy, 1999. 336 s. [in Ukrainian].

Kurylo, 2011 – Kurylo V. Stvorennia ta rozvytok pershoho pedahohichnoho VNZ Donbasu: do 90 richchia Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka) [Creation and development of the first pedagogical university of Donbass : to the 90th anniversary of Lugansk National University named after Taras Shevchenko)]. Ridna shkola. 2011. №1/2. S. 33-39. [in Ukrainian].

Lyst Ministerstva osvity, 2005 – Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro osnovni zavdannia vyshchym navchalnym zakladam na 2005-2006 navchalnyi rik» [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On the main tasks of higher educational institutions for the 2005/2006 academic year»]. K.: Znannia, 2005. 15 s. [in Ukrainian].

Maiboroda, 1990 – Maiboroda V.K. Z istorii stanovlennia i rozvytku pedahohichnoi osvity na Ukraini (1928-1941 rr.) [From the history of formation and development of pedagogical education in Ukraine (1928-1941)]. Pochatkova shkola. 1990. № 12. S. 34-36. [in Ukrainian].

Maiboroda, 1990 – Maiboroda V.K. Osoblyvosti rozvytku systemy vyshchoi pedahohichnoi osvity v URSR (1917-1941 rr.) [Features of the development of the system of higher pedagogical education in the USSR (1917-1941)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1990. №11. S. 58-64. [in Ukrainian].

Maiboroda, 1992 – Maiboroda V.K. Vyshcha pedahohichna osvita v Ukraini: istoriia, dosvid, uroky (1917-1985 rr.) [Higher pedagogical education in Ukraine: history, experience, lessons (1917-1985)]. K.: Lybid, 1992. 196 s. [in Ukrainian].

Pivdennoukrainskyi universytet, 2007 – Pivdennoukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. K.D. Ushynskoho. 1817-2007: istorychnyi postup. Suchasnist. Maibutnie [South Ukrainian State Pedagogical University named after KD Ushinsky. 1817-2007: historical progress, present, future] / [red. rada: O.Ya. Chebykin (hol.), I.H. Zakharchenko, N.V. Yablonska ta in.; avt.: O.Ya. Chebykin, I.A. Boldyriev, A.O. Dobroliubskyi ta in.]. Odesa: Druk. dim «Favoryt», 2007. 240 s. [in Ukrainian].

Politychna istoriia. T. 1., 2003– Politychna istoriia Ukrainy. XX st. [Political history of Ukraine . XX century] : u 6 t. T. 4 : Ukraina u Druhii svitovii viini (1939-1945) / V.I. Kucher [ta in.]. [B. m.] : [b.v.], 2003. 584 s. [in Ukrainian].

Politychna istoriia. T. 2., 2003 – Politychna istoriia Ukrainy. XX st. [Political history of Ukraine . XX century]: u 6 t. T. 6 : Vid totalitaryzmu do demokratii (1945-2002) / O.M. Maiboroda [ta in.]. K. : [b.v.], 2003. 696 s. [in Ukrainian].

Politychna istoriia. T. 3., 2003 – Politychna istoriia Ukrainy. XX st. [Political history of Ukraine . XX century]: u 6 t. T. 3 : Utverzhennia radianskoho ladu v Ukraini (1921-1938) / V. A. Hrechenko [ta in.]. [B. m.] : [b.v.], 2003. 448 s. [in Ukrainian].

Rozvytok narodnoi osvity, 1957 – Rozvytok narodnoi osvity i pedahohichnoi nauky v Ukrainskii RSR (1917-1957) [Development of public education of Ukrainian SSR (1917-1957)]. K.: Radianska shkola, 1957. 448 s. [in Ukrainian].

Samoilenko, 1999 – Samoilenko H.V., Samoilenko O.H. Nizhynskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykoly Hoholia [Nizhyn State Pedagogical University named after Mykola Gogol]. Nizhyn: Nizhyn. derzh. ped. un-t im. M. Hoholia, 1999. 278 s. [in Ukrainian].

Serebaba, 1986 – Serobaba V.Ya. Sovetskaia Ukrayna [Soviet Ukraine]. Kyev: Polytyzdat Ukraynы, 1986. 120 s. [in Russian].

Serebaba, 1987 – Serobaba V.Ya. Sovetskaia Ukrayna [Soviet Ukraine]. Kyev: Polytyzdat Ukraynы, 1987. 72 s. [in Russian].

Serebaba, 1988 – Serobaba V.Ya. Sovetskaia Ukrayna [Soviet Ukraine]. Kyev: Polytyzdat Ukraynы, 1988. 88 s. [in Russian].

Serebaba, 1989 – Serobaba V.Ya. Sovetskaia Ukrayna [Soviet Ukraine]. Kyev: Polytyzdat Ukraynы, 1989. 88 s. [in Russian].

Serebaba, 1990 – Serobaba V.Ya. Sovetskaia Ukrayna [Soviet Ukraine]. Kyev: Polytyzdat Ukraynы, 1990. 80 s. [in Russian].

Sichkarenko, 2020 – Sichkarenko H.H. Doslidzhennia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini (1990-ti rr.) [Researches of higher education development  in Ukraine (1990s)]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. 2020. №3 (259). S. 82. [in Ukrainian].

Sichkarenoko, 2014 – Sichkarenko H.H. Istorychnyi dosvid perebudovy vyshchoi osvity v Ukraini (1985-2005 rr.): monohrafiia [Historical experience of perestroika of higher education in Ukraine (1985-2005): monograph]. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M.M., 2014. 360 s. [in Ukrainian].

Umanskyi instytut, 1947 – Umanskyi derzhavnyi uchytelskyi instytut [Uman State Teachers' Institute]. Naukovi zapysky [Umanskoho uchytelskoho instytutu]. 1947. 56 s. [in Ukrainian].

Umanskyi instytut, 1980 – Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut imeni P.H. Tychyny: 1930-1980 [Uman State Pedagogical Institute named after P.G. Ticini: 1930-1980] / Vidp. red BN. Tovbis. Uman : [Umanska miska drukarnia], 1980. 15 s. [in Ukrainian].

Uriady Ukrainy, 2001 – Uriady Ukrainy u XX st.  [Governments of Ukraine in the XX century.] / S.V. Kulchytskyi [ta in] ; vidp. red. V.M. Lytvyn ; Kabinet Ministriv Ukrainy, NAN Ukrainy. K. : Naukova dumka, 2001. 608 s. [in Ukrainian].

Kharkivskyi universytet, 2001 – Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. H.S. Skovorody [Kharkiv State Pedagogical University named after GS Skovorodi] / [za zah. red. I.F. Prokopenka]. Kharkiv: OVS, 2001. 176 s. [in Ukrainian].

Khersonskyi universytet, 2007 – Khersonskyi derzhavnyi universytet: ist. narys (1917-2007) [Kherson State University: historical essay (1917-2007)] / avt. kol.: Yu.I. Bieliaieva, O.V. Mishukov, V.L. Fediaieva, I.V. Samsakova. Kherson: Kherson. derzh. un-t, 2007. 352 s. [in Ukrainian].

Cherevychnyi, 2002 – Cherevychnyi H.S. Vyshcha osvita v Ukraini na zlami epokh (1985–1991 rr.): monohraf [Higher education in Ukraine at the turn of the epochs (1985-1991)]. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, 2002. 122 s.

Cherkaskyi instytut, 1991 – Cherkaskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut [Cherkasy State Pedagogical Institute] / ukladach O.H. Perekhrest. Cherkasy, 1991. 338 s. [in Ukrainian].

Cherkaskyi universytet, 2001 – Cherkaskyi derzhavnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho. Istorychnyi narys [Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. Historical essay]. 1921-2001. K.:ArtEk, 2001. 128 s. [in Ukrainian].

Cherkaskyi universytet, 2009 – Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho. Istoriia. Zvershennia. Osobystosti [Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. History. Accomplishment. Personality] / [redkol.: A.I. Kuzminskyi (hol.), V.I. Boiko, L.V. Shvydka ta in.]. Kyiv: Svit uspikhu, 2009. 208 s. [in Ukrainian].

Shakalo, 1947 – Shakalo M.B. Umanskyi derzhavnyi uchytelskyi instytut [Uman State Teachers' Institute]. Naukovi zapysky [Umanskoho uchytelskoho instytutu]. 1947. S. 3-10. [in Ukrainian].

Yuvileina knyha, 2004 – Yuvileina knyha: Zhytomyrskomu derzhavnomu universytetu imeni Ivana Franka – 85 rokiv: ist. narys [Jubilee book : Zhytomyr State University named after Ivan Franko - 85 years [Text]: historical essay] / avt.: P.Yu. Saukh, V .V. Vlasenko, O.A. Dubaseniuk ta in. Zhytomyr: Kosenko, 2004. 232 s. [in Ukrainian].

Yashchuk, 2013 – Yashchuk I.P. Vykhovannia maibutnikh pedahohiv u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi (1920-1991 rr.) yak predmet istoryko-pedahohichnoho doslidzhennia [Education of future teachers in higher pedagogical educational institution (1920-1991) as a subject of historical and pedagogical research]. Pedahohichnyi dyskurs. 2013. Vyp. 15. S. 794. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_162 (data zvernennia (01.12.2021 ). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни