ВИСВІТЛЕННЯ КРИЗИ ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОГО ЛАДУ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНИН»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2519-2035.9.2022.269841

Анотація

Ключові слова: українське селянство, дореформений період, феодально-кріпосницький лад, кріпосне
право, українська історіографія.

Анотація

Автор аналізує статті, присвячені дослідженню кризи феодально-кріпосницького ладу, які були
опубліковані на сторінках наукового часопису «Український селянин» у 2001–2021 рр. З’ясовано, що у
публікаціях знайшов відображення процес занепаду заснованого на примусовій праці селян-кріпаків сільського
господарства і показано наростання зумовлених цим кризових явищ. Наукові напрацювання авторів
обгрунтовують висновок про назрілі у той час докорінні зміни у виробничих відносинах в українському селі і
приведення їх у відповідність з капіталістичними продуктивними силами.

Посилання

Barmak, 2006 – Barmak M. V. Hospodarske zhyttia nimetskykh kolonii Volynskoi hubernii (KhIKh – pochatok KhKh
st.) [Economic life of the German colonies of the Volyn province (19th – early 20th centuries)] // Ukrainskyi selianyn.
2006. Vyp. 10. S. 219–222 [in Ukrainian].
Bundak, 2010 – Bundak O. A. Selianska reforma 1861 r. na storinkakh «Ukrainskoho selianyna» [Peasant reform of
1861 on the pages of «Ukrainian Peasant»] // Problemy istorii Ukrainy KhIKh – pochatku KhKh st. Kyiv: Instytut istorii
Ukrainy, 2010 r. Vypusk KhVIII. S. 25–32 [in Ukrainian].

Hotsuliak, 2006 – Hotsuliak V. V. Ahrarna istoriia v imenakh na storinkakh «Ukrainskoho selianyna» [Agrarian history
in names on the pages of «Ukrainian Peasant»] // Ukrainskyi selianyn. Vyp. 10. 2006. S. 87–90 [in Ukrainian].
Hrushevskyi, 1918 – Hrushevskyi M. Na porozi Novoi Ukrainy: Hadky i mrii [On the threshold of New Ukraine:
Disgusts and dreams]. K. : Drukarnia Akts. T-va «Petro Barskyi u Kyivi», 1918. 120 c. [in Ukrainian].
Hurzhii, 1954 – Hurzhii I. O. Rozklad feodalno-kriposnytskoi systemy v silskomu hospodarstvi Ukrainy pershoi
polovyny XIX st. [Schedule of the feudal-serf system in the agriculture of Ukraine in the first half of the 19th century].
Kyiv: Derpolitvydav URSR, 1954. 451 c. [in Ukrainian].
Dovzhuk, 2005 – Dovzhuk I. V. Rehionalno-haluzevyi rozvytok silskoho hospodarstva Naddniprianskoi Ukrainy v
pershii polovyni KhIKh st. [Regional and sectoral development of agriculture in Dnipro Ukraine in the first half of the
19th century] // Ukrainskyi selianyn. 2005. Vyp. 9. S. 100–104 [in Ukrainian].
Zhytkov, 2010 – Zhytkov O. A. Vysvitlennia problematyky ahrarnoi istorii 1917–1918 rr. na storinkakh naukovoho
vydannia «Ukrainskyi selianyn» [Coverage of the issues of agrarian history in 1917–1918 on the pages of the scientific
publication «Ukrainian Peasant»] // Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu
imeni Volodymyra Vynnychenka. Vyp. 13. Seriia: Istorychni nauky. 2010. S. 230–241 [in Ukrainian].
Kirieieva, 2018 – Kirieieva V. O. Vysvitlennia revoliutsiinykh potriasin 1917–1921 rr. na storinkakh «Ukrainskoho
selianyna» [Coverage of the revolutionary upheavals of 1917–1921 on the pages of «Ukrainian Peasant»] // Visnyk
Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia Istorychni nauky. 2018. Vyp. 2. S. 46–
56 [in Ukrainian].
Kirieieva, Morozov, 2018 – Kirieieva V. O., Morozov A. H. Ahrarna polityka Hetmanatu P. Skoropadskoho ta
Dyrektorii UNR na storinkakh «Ukrainskoho selianyna» [Agrarian policy of the Hetmanate of P. Skoropadskyi and the
Directorate of the Ukrainian People's Republic on the pages of «Ukrainian Peasant»] // Ukrainskyi selianyn. 2018. Vyp.
19. S. 90–95 [in Ukrainian].
Masnenko, 2004 – Masnenko V. V. Selianstvo v istorychnii kontseptsii Mykhaila Hrushevskoho [The peasantry in the
historical concept of Mykhailo Hrushevskyi] // Ukrainskyi selianyn. 2004. Vyp. 8. S. 47–50 [in Ukrainian].
Melnychenko, 2001 – Melnychenko V. M. Ahrarni vidnosyny na Pravoberezhnii Ukraini naperedodni vidminy
kriposnoho prava u pratsiakh I. O. Hurzhiia [Agrarian relations in Right-Bank Ukraine on the eve of the abolition of
serfdom in the works of I.O. Georgia] // Ukrainskyi selianyn. 2001. Vyp. 2. S. 87–89 [in Ukrainian].
Melnychenko, 2001 – Melnychenko V. M. Osnovni sotsialni hrupy silskoho naselennia Pravoberezhnoi Ukrainy v
seredyni KhIKh st. (porivnialnyi analiz) [The main social groups of the rural population of Right Bank Ukraine in the
middle of the 19th century (comparative analysis)] // Ukrainskyi selianyn. 2001. Vyp. 1. S. 51–53. [in Ukrainian].
Pipan, 2010 – Pipan Kh. M. Zarodzhennia selektsii kultury pshenytsi ozymoi (do seredyny XIX st.) [The origin of the
selection of winter wheat culture (until the middle of the 19th century)] // Ukrainskyi selianyn. 2010. Vyp. 12. S. 254–
257 [in Ukrainian].
Prysiazhniuk, 2002 – Prysiazhniuk Yu. P. Tradytsii hospodariuvannia yak mirylo ukraino-yevreiskykh vidnosyn na seli
(XIX – pochatok XX st.) [Farming traditions as a measure of Ukrainian-Jewish relations in the countryside (19th – early
20th centuries)] // Ukrainskyi selianyn. 2002. Vyp. 5. S. 234–239 [in Ukrainian].
Rudakova, 2001 – Rudakova I. V. Ideina kryza pravoslavia yak odyn iz chynnykiv polikonfesiinosti v ukrainskomu seli
(seredyna XIX – pochatok XX st.) [Ideological crisis of Orthodoxy as one of the factors of multi-confessionalism in the
Ukrainian village (mid-19th – early 20th centuries)] // Ukrainskyi selianyn. 2001. Vyp. 1. S. 81–83 [in Ukrainian].
Taranenko, 2009 – Taranenko O. M. Ahrarna polityka P.Skoropadskoho na storinkakh «Ukrainskoho selianyna»
[Agrarian policy of P. Skoropadsky on the pages of «Ukrainian Peasant»] // Naukovi pratsi Chornomorskoho
derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly. T.104. Vyp. 91. 2009. S. 39–44 [in Ukrainian].
Tovstopiat, 2004 – Tovstopiat L. M. Rozvytok silskoho hospodarstva Zakarpattia v kintsi KhVIII – na pochatku KhIKh
st. v otsintsi I. H. Shulhy [The development of agriculture in Transcarpathia at the end of the 18th – the beginning of the
19th century. in the assessment of I. H. Shulga] // Ukrainskyi selianyn. 2004. Vyp. 8. S. 42–44 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Історія України