DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.1.2016.127198

ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦЕРКОВНО-МОНАСТИРСЬКОГО МАЙНА В УКРАЇНІ (1921 – 1922 РР.)

Олександр Чучалін

Анотація


Розглядається політика радянської влади щодо Православної Церкви у контексті конфіскації церковних цінностей та церковно-монастирського майна. Однією із перших, що потрапила під приціл більшовицької конфіскації церковних цінностей, була Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Подається історичний аналіз того періоду, форми і методи церковної конфіскації, підраховуються збитки, нанесені Церкві та національній культурі України. Зазначається, що кампанія по вилученню церковних цінностей окрім політичного, ідеологічного та економічного, мала ще й культурологічний аспект.

 


Ключові слова


Православна Церква; Києво-Печерська Лавра; конфіскація; церковні цінності; голод

Повний текст:

PDF

Посилання


Верига В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига // К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 192 с., іл.

Веселова О.М. Голодомори в Україні 1921 – 1923, 1931 – 1933, 1946 – 1947: Злочини проти народу / О.М. Веселова, В.І. Марочко, О.М. Мовчан. – К.: Інститут історії України НАН України. – 265 с.

Воля П. Вилучення церковних цінностей (Допомога голодним чи антирелігійна кампанія?) / П. Воля // Розбудова України. – 1997. – № 3. – С. 53 – 57.

Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917 – 1941 рр. Ч. 1. 1917 – середина 20-х років / О. Нестуля. –К., 1995. – 280 с.

Никодимов І.М., проф. Спогад про Києво-Печерську Лавру (1918 – 1943 рр.). Вид. 3-є, стереотипне. / проф. І.М. Никодимов. – К.: Києво-Печерська Успенська Лавра, 2005. – 224 с., іл.

Пащенко В. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917 – 1930-ті роки / В. Пащенко, А. Киридон. – Полтава, 2004. – 336 с.

Пащенко В.О. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики радянської держави щодо церкви / В.О. Пащенко // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті укр. Історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 9. / Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: ВІПОЛ, 2003. – С. 95 – 100.

Семенко Г.Л. З досвіду роботи партійної організації України по атеїстичному вихованню трудящих (1921 – 1925 рр.) / Г.Л. Семенко // Український історичний журнал. – 1967. – № 9. – С. 103 – 108.

Терезов В.Я. До питання про антинародну позицію церкви під час голоду в 1921 – 1922 рр. / В.Я. Терезов // Український історичний журнал. – 1967. – № 1. – С. 85 – 89.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОУ). – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 516. – 70 арк.

ЦДАВОУ. – Ф. 5. – Оп. 2. – Спр. 195. – 54 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1450. – 127 арк.

Центральний державний історичний архів України в місті Києві (далі – ЦДІАУК). – Ф. 128. – Оп. 2 заг. – Спр. 525. – 34 арк.

ЦДІАУК. – Ф. 128. – Оп. 3 заг. – Спр. 738. – 15 арк.

ЦДІАУК. – Ф. 128. – Оп. 3 заг. – Спр. 844. – 24 арк.

Ятленко М.М. Антирелігійна кампанія радянської влади в Україні в 20 – 30-і роки ХХ століття / М.М. Ятленко // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 5. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – С. 97 – 103.


Пристатейна бібліографія ГОСТ