DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.1.2016.128665

«КОЛИШНІ ЛЮДИ» УСРР В УМОВАХ НЕПУ

Альона Устенко

Анотація


Проаналізовано окремі аспекти соціальної політики більшовицької влади УСРР щодо представників окремих дореволюційних верств суспільства в період нової економічної політики. Досліджено процес проведення масових чисток з метою виявлення «чужих елементів» із «неправильним соціальним походженням».

З’ясовано, що за ознакою соціального походження постраждали студенти, власники комфортабельних помешкань, представники привілейованих верств суспільства та інтелігенція. На особливому обліку перебували колишні офіцери царської армії. Встановлено, що в наслідок соціально-економічних реформ періоду НЕПу відбулося певне послаблення політичної диктатури і соціального тиску на окремі верстви суспільства.


Ключові слова


НЕП; «колишні люди»; «чужі»; «старі специ»; «буржуазні спеціалісти»; радянська соціальна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Мовчан О.М. Проблема працевлаштування в Україні (1920-ті роки) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – Вип. 15. – С. 121–130.

Рябченко О. Студенти радянської України 1920 – 1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації: монографія / О. Рябченко; Харк. Нац.. акад. міськ. Госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 456 с.

Марочко В.І. Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Випуск ХVIIІ. – К.: 2010. – 305 с.

Фицпатрик Шейла. Классы и проблемы классовой принадлежности в советской России 20-х годов // Вопросы истории. – 1990. –№ 8. – C. 16–31.

Кондурушкин И.С Частный капитал перед советским судом. Пути и методы накопления по судебным и ревизионным делам 1918 – 1926 гг. / Кондурушкин И.С.; Предисл.: Курский Д.И. – М.-Л.: Госиздат, 1927. – 254 c.

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К.: Глобус, Вік; Едмонтон: Канад. ін-т Укр. Студій Альберт. ун-ту, 1992. – 176 с.

Декрет СНК РСФСР от 25.05.1920 «О мерах правильного распределения жилищ среди трудящегося населения» // Електроний ресурс [режим доступу] http://lawru.info/dok/1920/05/25/n1205754.htm

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф.1. – Оп. 3. – Спр. 1771. – Арк. 175.

До и после «Чучела» // Юность. 1985. №9. – С. 87– 96.

Подкур Р. Ю. Формування оперативного обліку «контрреволюційних елементів» у 1928­1939 рр. // Політичні репресії в Українській РСР 1937 – 1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75­річчя «Великого терору» в СРСР: матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К. : Ін­т історії України НАНУ, 2013. – С. 29 – 42.

Абинякин Р. Бывшие белые офицеры в РККА в 1920-е годы // Российская итория. – 2013. - № 4. – С. 116 – 128.

Реформа в Красной Армии: Документы и материалы 1923–1928 гг. Кн. 2. / Ред. колл.: К.М. Андерсон, И.И. Басик, В.Л. Воронцов. – М.: СПб: Летний сад, 2006. – 525 с.

«Про покращення становища вчених спеціалістів і заслужених працівників літератури і мистецтва» // Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1919 – 1920 рр. – Харьков: Правительственная типография. Конторская улица № 21 – 23, 1921. – 790 с.

Нэп и старые заветы // Красная газета. –1922. – 14 февраля.

Ларин Ю. Интеллигенция и Советы: хозяйство, буржуазия, революция, госаппарт. – М.: Гос. изд., 1924. – 91 с.

Луначарский А.В. Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем // Новая Москва. – 1924. – 75 с.

Єфремов С. О. Щоденники, 1923 – 1929. – К.: ЗАТ «Газета «РАДА», 1997. – 848 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ