DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.3.2017.130208

ІНДОКТРИНАЦІЯ РАДЯНСЬКОСТІ: ОБРЯДОВО-СВЯТКОВИЙ КАНОН ЯК МАРКЕР ФОРМУВАННЯ АТЕЇЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА (1920-1930-і рр.)

Алла Киридон

Анотація


Радянська влада формувала модель держави, де абсолютно всі сфери життя мали вибудовуватися на принципах єдиної, панівної ідеології. З перших років радянської влади сутність культурних перетворень в УСРР визначала цілеспрямована руйнація усталених стереотипів культурної поведінки державними заходами. Оскільки в основі традиційної селянської культури була релігія, першочергове завдання комуністична влада вбачала в необхідності подолання релігійності населення, а відповідно – усталених свят та обрядів традиційної селянської культури. Відтак одним із стратегічних напрямків комуністичної влади стало впровадження загальнодержавних радянських свят та обрядовості. Головною функцією радянської обрядовості було подолання релігійності населення.

Головним завданням офіційних заходів була популяризація радянської держави, формування поваги до органів влади, утвердження певних ідеологічних стереотипів та політичних цінностей серед населення.


Ключові слова


свято; радянські державні свята; релігія; комуністична влада; селянство

Повний текст:

PDF

Посилання


Аль-Анні А., Кузіна Н. Державна політика по впровадженню радянської обрядовості в Українській РСР // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 38. – 2012. – С. 40–44.

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Ф. 1-2, од. зб. 301: Щоденники членів етнографічної секції Інституту народної освіти, що перебували на екскурсії в с. Глібівці, Димерського р-ну на Київщині. (20 квітня-20 червня 1927 р., 6-8 листопада 1928 р.). – 45 арк.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Реннесанса. – М.: Художественная литература, 1990. – 545 с.

Борисенко В.К. Традиції та життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). – К., 2000. – 191 с.

Боротьба з релігійними святами – боротьба за п’ятирічку, за колективізацію, за безперервку, за новий календар // Зброя безвірника, Антирелігійна читанка. – Харків-Дніпропетровське: Держ. вид-во Укр., 1930. – С. 200-202.

Брайченко О. Культура повсякдення жителів с. Глібівкина Київщині за архівними матеріалами Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук // Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел: зб. матер. Всеукр. наук.-теорет. семінару, 14-15 травня 2015 р., м. Вінниця / Ред. кол.: О.А. Коляструк та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 24-30.

Вакурова А. Комсомол на антирелигиозном фронте // Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет. 1917-1932: Сб. / Под ред. М. Енишерлова, А. Лукачевского, М. Митина. – М.: Гаиз, 1932. – С. 304-316.

Всеобщий календарь Российского общества Красного Креста 1925 г. – М-Л.: Государственное издательство, 1925.

Гаєвська Т. І. Державні радянські свята: історико-культурологічний аспект // Культурологічна думка. – 2013. – Вип. 6. – С. 153-159.

Гаєвська Т. І. До питання становлення радянської святкової культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2012. – № 1. – С. 194–198.

Гаєвська Т. І. До традиції встановлення неробочих святкових днів в Україні (1900-2011 рр.) // Культурологічна думка. – 2012. – № 5. – С. 176-182.

Гаєвська Т. І. «Червоний» календар радянської України (1917–1991 рр.) та незалежної України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2109

Генкин Д. М. Массовые праздники. – М. : Наука, 1975. – 200 с.

Глан Б. Н. Театрализованные праздники и зрелища. – М.: Искусство, 1976. – 138 с.

Гнєздилов М. Безперервне виробництво та питання безвір’я // Зброя безвірника, Антирелігійна читанка. – Харків-Дніпропетровське: Держ. вид-во Укр., 1930. – С. 210-214.

Дарманський П.Ф. Обряд у житті людини. – К.: Політвидав України, 1974. – 200 с.

Єфремов С.О. Щоденники, 1923-1929 / Упоряд. О.С. Путро. – К.: ЗАТ «Газета Рада», 1997. – 834 с.

Жигульский К. Праздник и культура. – М.: Прогресс, 1983. – 338 с.

Закович Н. М., Зоц В.А. Праздники и обряды как элемент советской культуры // Вопросы религии и религиоведения. – 2009. – Вып. 1. – Ч. 1. – С. 437-444.

Захаров А. В. Массовые праздники в системе тоталитаризма // Тоталитаризм как исторический феномен. – М.: Философское общество СССР, 1989. – С. 22-47.

Зоц В. А. Атеистическая роль социалистической обрядности // Советские традиции, празники и обряды (опыт, проблемы, рекомендации): сб. науч. трудов / [ред. М. А. Орлик]. - М. : Профиздат, 1986. - С. 211-220.

Игнатюк Д. Ко второму съезду Союзов безбожников // Антирелигиозник. – 1929. – №6. – С. 60-74.

Каганов Ю.О. Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету. Запорізького національного університету. – 2013. – Вип. XXXVI. – С. 186-194.

Келембетова В.Ю. Побут і релігійні пережитки (Етнографічно-соціологічне дослідження). – К.: Вид-во «Наук. думка», 1974. – 191 с.

Келембетова В.Ю. Суспільно-побутові функції радянської обрядовості. – К., 1984. – 192 с.

Келембетова В.Ю. Утвердження атеїзму в побуті трудящих України. – К., 1967. – 164 с.

Клемперер В. LT&. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. А.Б.Григорьева. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 384 с.

Коляструк О. Історія радянської повсякденності: актуальність вивчення в умовах декомунізації // Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел: зб. матер. Всеукр. наук.-теорет. семінару, 14-15 травня 2015 р., м. Вінниця / Ред. кол.: О.А. Коляструк та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 69-75.

Кривохатський М. За новий безрелігійний побут у колгоспах. – Х.: Пролетар, 1931. – 47 с.

Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. – СПБ. : Журнал «Нева», 1999. – С. 229.

Лиманська О. В. Календарне свято як складова української обрядової культури: автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». – К., 2008. – 18с.

Лозунги к антипасхальной кампании // Антирелигиозный сборник для деревни. – М.: Акц. изд-во «Безбожник», 1930. – 60 с.

Лубенець Є. Впровадження радянських свят в УСРР (1920-ті рр.) / – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://historical-club.org.ua/istoriya-ukrayini/mizhvoyennij-period/724

Любавський Р. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті-на початку 1930-х років / Наук. ред. Л.Ю. Посохова / Передм. О.А. Коляструк; вступне слово Л.Ю. Посохової. – Х.: Раритети України, 2016. – 226 с. – (Структури повсякденності).

Малоока Л. В. Історична еволюція масових свят українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури». – К., 2006. – 17 с.

Маховська С. Радянизація весільного простору: між обрядом і повсякденням // Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел: зб. матер. Всеукр. наук.-теорет. семінару, 14-15 травня 2015 р., м. Вінниця/ Ред. кол.: О.А. Коляструк та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 117-122.

Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм. – М.: ЛКИ, 2007. – 176 с.

На антирелігійному фронті // Безвірник. – 1930. – №4. – С. 28.

Нові обряди та звичаї – в життя і побут трудящих. – К., 1970.

Пенькова О. Б. Феномен обрядности: дефинитивные основы интерпретации. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iai.dn.ua/_u/iai/dtp/CONF/13/articles/sec2/stat26.html

Радянські свята та обряди в комуністичному вихованні. – К.: Молодь, 1972. – 167 с.

Рева І. По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору і сталінських репресій. – Дніпропетровськ: Видавництво "Свідлер А.Л.", 2013. – 270 с.

Реформа календаря // Безвірник. – 1929. – №7. – С. 42-43.

Рольф М. Массовык советские празники. – М.: РОССПЭН, 2009. – 439 с. – С. 17.

Руденко І. Як безвірники допомагають колективізації (з досвіду Першотравенщини). – Харків: Книгоспілка, 1930. – 20 с.

Священники сбрасывают рясы // Коммунист. Орган ЦК и Харьковского окружкома КП(б)У. – 1924. – 5 ноября.

Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). Изд. 2-е. – М.: Работник просвещения, 1928. – 248 с.

Силантьев В.И. Большевики и Православная церковь на Украине в 20-е годы. – Х.: Харьк. гос. политех. ун-т, 1998. – 232 с.

Скалацька Д. Феномен соціальних і політичних перетворень та їх вплив на формування громадської думки у перехідних суспільствах // Політологічний вісник: Зб. наук. праць. – К.ТОВ «ХХІ століття: Діалог культур», 2004. – Вип. 16. – С. 117-125.

Слуцька Ю. Від Божественного до мирського: традиції та інновації в радянських ритуалах // Філософія. – Липень-серпень 2013. – №4 (124). – С. 166–170. – [Електронний ре¬сурс]. – Режим доступу : skhid.com.ua/article/download/16981/14672

Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. – 1918. – № 87–88.

Стасюк О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.: Автореф. дис…..канд. іст. н. – К., 2007. – 16 с.

Тарапон О. Державні свята в Україні 1920-1930-х років як засіб формування радянських політичних цінностей // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2016. – Вип. 16. – С. 96-102.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г / под ред. к. ю. н. Мандельштам Ю. И. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1956. – С. 373-374.

Хелльбек Й. Повседневная идеология: жизнь при сталинизме // Неприкосновенный запас. – 2010. – №4 (72).

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Центральний державний архів громадських об’єднань України.


Пристатейна бібліографія ГОСТ