DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.3.2017.130274

ВІЛЬНО КОЗАЧИЙ РУХ В ПОВІТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1917-1918 РР.)

Олена Дудник, Михайло Дудник

Анотація


На основі вивчення архівних матеріалів, опублікованих документальних джерел, науково-дослідної літератури аналізується процес створення та діяльності загонів Вільного козацтва в повітах Київської губернії (1917-1918 pp.). Розкриваються організаційні, ідейні засади козацьких формувань, їх участь в захисті Української Народної Республіки. Як висновок, зазначається, що вільне козацтво припиняє своє легальне існування, але не зникає безслідно – за часів правління Павла Скоропадського. Матеріали, представлені у статті, доповнюють регіональну історію.


Ключові слова


Вільне козацтво; загони; селянство; Київська губернія; повіти; влада; 1917-1918 рр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Доценко О.І. Історія Звенигородського коша Вільного козацтва // Історичний календар-альманах «Червоної калини» на 1933 рік. – Львів, 1932. – С. 85-103; Борис Р. Вільне козацтво. Ідея озброєного народу в 1917 р. в Україні / Р. Борис – Львів, 1934. – 32 с.

Винниченко В. Відродження нації. (Історія української революції [марець 1917 р.-грудень 1919 р.]). / В. Винниченко – К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. – 542 с.

Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради / Д. Дорошенко – Ужгород, 1932. – 437 с.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. / П. Христюк – Відень, 1921. – 154 с. (Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга перша. Т.1).

Шаповал М. Більшовизм і Україна / М. Шаповал – Прага: Вид-во «Вільна спілка», 1926. – 60 с.

Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник /В.Ф. Верстюк – К.: Заповіт, 1997. – 344 с.

Барановська Н. Вільне козацтво – національна військова опора і реальна державницька сила УНР 1917-поч. 1918 рр. / Н. Барановська – Львів, 1998. – С. 3-7. (Збірка науково-методичних праць).

Лободаєв В. Зародження вільнокозачого руху на Звенигородщині /В. Лободаєв // Гілея. – 2012. – №47. – С. 38-56.

Петриченко К.В. До питання про селянський повстанський рух у березні 1917-серпні 1919 рр. у Київській губернії: поняття, періодизація, типологія, причини та наслідки / К. В. Петриченко. – К., 2008. – С. 217–225. – (Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства; Т. ХХІ).

Державний архів Київської області (далі – ДАКО). – Ф. 2796. – Оп. –3. – Спр. 16. – 35 арк.

Народна воля. – 1917. – 1 грудня.

Липовецькі вісті (Липовець). – 1918. – №87.

Народна воля. – 1918. – №99.

ДАКО. – Ф. 2797. – Оп. 2. – Спр. 19. – 303 арк.

Народна воля. – 1917. – 24 жовтня.

Народна воля. – 1917. – 18 жовтня.

Народна воля. – 1917. – 7 листопада.

Нова Рада – 1917. – 21 грудня.

Любовець О. М. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 років: Монографія / О. М. Любовець – К.: Основа, 2015. – 311 с.

Селянська думка (Тараща) – 1917. – ч. 2.

Коваль Р. Отамани гайдамацького краю. 33 біографії / Р. Коваль – К., 1998. – 616 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 1076. – Оп. 1. – Спр. 12. – 86 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ