МИТРОПОЛИТ ФЕОФІЛ (БУЛДОВСЬКИЙ): ДИСКУРС СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Алла Киридон

DOI:

https://doi.org/10.31499/2519-2035.4.2017.130415

Ключові слова:

Історіографія, Феофіл (Булдовський), митрополит, біографія, біограф істика, церква

Анотація

У статті здійснено першу спробу історіографічного осмислення постаті митрополита Феофіла (Булдовського), запропоновано класифікацію сегментного простору увиразнення його діяльності. Схарактеризовано доробок сучасної переважно вітчизняної історіографії у висвітлені життєпису діяча. Встановлено, що життєдіяльність митрополита вивчалася фрагментарно. Автор наголошує, що при реконструкції постаті діяча важливо уникнути крайнощів в оцінках подій і явищ історії, тенденційних суджень чи творення нових міфів у складних і суперечливих умовах українського національного життя. Запропонована на розгляд проблема багатоваріантна, поліаспектна, потребує подальшого вивчення.

Посилання

Академічне релігієзнавство. Підручник за наук. ред. проф. А. Колодного. К.: Світ Знань, 2000. 862 с.

Багдасарова Ж. Р., Петрушко В. И. Булдовский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2003. Т. 6. С. 358–361.

Башинський С., диякон. Проголошення автокефалії Української Синодальної Церкви та інші автокефалістські рухи 1920-х рр. // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: Видавництво «Пороги», 2015. С. 79-86.

Бездрабко В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики // Українська біографістика = Biographistica ukrainica. К., 2016. Вип. 14. С. 29-49.

Білокінь С. Православні єпархії України 1917-1941 рр. // Історико-географічні дослідження на Україні: Зб. наук. праць. К.: Ін-т історії України НАН України, 1992. С. 100-120.

Бычков А. Ф. Разбор сочинения В. С. Иконникова «Опыт русской историографии». СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1894. 12 с.

Бурко Д. (протопресвітер). Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя [Текст]. Саут-Бавнд-Брук (Нью Джерсі): Видавничий фонд Владики Мстислава, Митрополита Української Автокефальної Православної Церкви в діаспорі, 1988. 392 с.

Власовський І. Канонічні й історичні підстави для автокефалії Української Православної Церкви. Аугсбург: УАПЦ, 1948. 23 с.

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. Репр. відтвор. вид. 1961 р. К.: Либідь, 1998. Т. 4: (XX ст.), ч. І. 368 с.

Волошин Ю. Відродження УАПЦ на Харківщині у період німецької окупації // Український засів. 1996. Ч. 7-9 (38-40). С. 142-152.

Волошин Ю. Українська православна церква в роки німецької окупації (1941-1944 рр.) [Текст]. Полтава: IВМЦ «Освiта», 1997. 126 с.

Воронин О. Автокефалія Української Православної Церкви. Кенсінгтон, 1990. 64 с.

Галамай О.М. Особливості радянської модернізації релігійного життя на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст.: дис... кан. іст. наук: 07.00.01 / Вінницький державний педагогічний ун-т. Вінниця, 2006.

Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні // Український історичний журнал. 1998. №3. С. 107-119.

Гордієнко І.І. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939-вересень 1945): Дис. ...канд. іст. наук. К., 1999. 189 с.

Грідіна І.М. Православна церква в Україні під час ІІ світової війни. 1939-1945 рр.: людський вимір: Дис….канд.іст.наук. Донецьк, 2001. 181 с.

Довідник з історії України: в 3-х т. Том І. (А-Й). / За ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста. К.: Генеза, 1993. 240 с.

Довідник з історії України: в 3-х т. Том ІІІ. (Р-Я). / За ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста. К.: Генеза, 1999. 688 с.

Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристики [Текст] / Ева Доманська. К.: Ніка-центр, 2012. 264 с.

Дорошенко Д. Короткий нарис історії Християнської Церкви. Виннипег: Видання наук, тов-ва при Колегії св. Андрея у Виннипегу, 1949. 102 с.

Дорошенко Д. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу. Берлін, 1990. 69 с.

Ігнатуша О.М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.). Запоріжжя: Поліграф, 2004. 440 с.

Ігнатуша О.М. Організаційний устрій Соборно-Єпископської Церкви в 1925–1937 роках // Історична пам’ять. 2009. № 1. С. 92–103.

Ігнатуша О. Православні церкви України (20-30-ті роки ХХ ст.). Джерела з історії. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. 307 с.

Ігор (Ісіченко), арх. Історія Церкви Христової в Україні. Х., 2013. 760 с.

Ігор (Ісіченко), архієп. Канонічні засади утворення Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви / УАПЦ часів Другої світової війни митрополит Феофіл (Булдовський) / [упоряд. і авт. перед. cлова О.І. Різниченко]. Харків, 2011. С. 9-21.

Історіографічний словник: навч. посіб. для студентів історичних факультетів університетів / С. І. Посохов, С. М. Куделю, Ю. Л. Зайцева [та ін.]; за ред. С.І. Посохова. X.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. 320 с.

Історія релігії в Україні: Навч. посібн. К.: Знання, 1999. 735 с.

Історія релігії в Україні: У 10 т. Т. 3. Православ'я в Україні. К.: Укр. центр духовної культури, 1999. 560 с.

Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис). К.: Наукова думка, 1991. 104 с.

Иоанн (Снычев), митр. Церковные расколы в Русской Церкви 20-х и 30-х годов ХХ столетия. Сортавала, 1993. 280 с.

Жилюк С.І. Обновленська церква в Україні (1922-1928). Рівне: Рівненський держ. гуманітарний ун-т, 2002.

Зінченко А. Новітня історія релігійних спільнот в Україні: навч. посіб. для студ. спец. «Історія». К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011.

Зінченко А. Життя і служіння митрополита Василя Липківського. К.: Дуліби, 2017. 336 с.

Калакура Я.С. Особливості джерелознавчої критики архівно-слідчих документів // Архівно-слідчі справи репресованих. Науково-методичні аспекти використання. К., 1990.

Киридон А. Декларація патріаршого екзарха України митрополита Михаїла (4/17 листопада 1927 року): проекція історіографічна // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Львів, 2010. Кн. 1. С. 431–437.

Киридон А. «Собор єпископів України» та «Діяльно-Христова церква» як вияв оновлення церковного життя в умовах утвердження тоталітаризму // Історія релігій в Україні. Львів, 2000. Кн.1. С. 198-203.

Киридон А.М. Втілення радянської моделі державно-церковних відносин в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. пр. К., 2005. Вип. 13. С. 274-294.

Киридон А. М. Обновленство в Україні: причини виникнення та спроби періодизації // Історична пам’ять: Наук. зб. Полтава: АСМІ, 2000. № 1-2. С. 152-160.

Киридон А. М. Про причини появи обновленського руху в Україні // Різдво Христове. 2000: Ст. і матеріали. Л.: Логос, 2001. С. 68-72.

Киридон А.М. Час випробувань: Держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917-1930-х років. Т.: Підручники і посібники, 2005.

Киридон А.М. «Щоб вороги топили одне одного…». Про причини церковних розколів у радянській Україні 1920-х років // Людина і світ. 2004. №6 (червень). С. 23-30.

Киридон А.М., Пащенко В. Більшовицька держава і православна церква в Україні. 1917-1930-ті роки. Полтава: [Б.в.], 2004. 335 с.

Крячко Н., свящ Лубенский раскол и «иоаникиевщина» в документах Патриаршей канцелярии // Вестник церковной истории / Ред.: архиепископ Истринский Арсений (председатель) и др. №1(9). 2008. С. 52–84.

Липинський В. Релігія і церква в історії України / В.Липинський. Нью-Йорк, 1956. 111 с.

Липківський В., митрополит. Відродження церкви в Україні 1917-1930. Торонто: Укр. вид-во «Добра книжка». З друк. ОО Василіян, 1959. 335 с.

Липківський В. Історія Української Православної Церкви. Розділ VII: Відродження Української Церкви. Вінніпег, 1961. 181 с.

Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1946. К.: НАН України, Ін-т історії України, 1998. 403 с.

Лотоцький О. Автокефалія: У 2-х т. Т. 1. Засади автокефалії. Репринтне вид. К.: [Б.в.], 1999. 207 с.; Т. 2. Нариси історії автокефальних церков. Репр. вид. К.: [Б.в.], 1999. 560 с.

Мартирологія Українських Церков: У 4 т. Т. 1. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упоряд. і ред. О. Зінкевич і О. Воронин. Торонто, Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1987. 1207 с.

Мизак Н., Боднар В. Рух за відродження Української Автокефальної Православної Церкви в умовах німецької окупації України (1941-1944 рр.) // Релігія та соціум. 2011. № 2(6) С. 57-65.

Пащенко В.О. Держава і православ'я в Україні: 20-30-ті роки XX ст. К.: [Б.в.], 1993. 186 с.

Пащенко В.О. Дітище ДПУ: до витоків обновленського руху в Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1994. № 1. С. 55.

Пащенко В.О. Злети і падіння Феофіла Булдовського // 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 27 жовтня 2004 р. / укл.: П.М. Чернега, Л.Л. Макаренко; ред. В. П. Андрущенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. С. 259-268.

Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Полтава: [Б.в.], 1997. Ч. 1. 356 c.

Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20-30-х років. К.: [Б.в.], 1994. 249 с.

Пилявець Л. Ідея автокефалії Української церкви у 1917 році // Людина і світ. 1999. №8. С. 9 -14.

Пиріг Р. Я., Ґранкіна О. В. Архівно-слідчі справи репресованих як історичне джерело: науково-методичні аспекти використання // Архівно-слідчі справи репресованих: Науково - методичні аспекти використання. К., 1998. С. 26.

Полонська-Василенко Н. Історичні підвалини УАПЦ. Мюнхен, 1964. 125 с.

Приходченко В. Митрополит Феофіл Булдовський: «До єднання кличу вас…». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uapc.org.ua/mytropolyt-feofil-buldovskyj-jednannya-klychu-vas/

Приходченко В. Митрополит Феофіл (Булдовський) – організатор Української Автокефальної Православної Церкви на Слобідській Україні // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл (Булдовський). / [упоряд. і авт. перед. cлова О.І. Різниченко]. Харків, 2011. С. 31-52.

Рибальченко Р. Слово про Митрополита Теофіла (Булдовського) (1865-1943) // Український засів. 1995. Ч.2 (21). С. 31-36.

Рубан М., диякон. Духовна освіта в Українській Соборно-Єпископській церкві (1925-1943) // Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал Рівненської Духовної семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату / Ред. кол.: кандидат богословських наук, ректор РДС прот. Віталій Лотоцький (гол. ред.) [та ін.]. Рівне, 2016. № 5. С. 74-78.

Рубан М. Інтеграція Соборно-єпископської церкви до складу української автокефальної православної церкви (1942-1943) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 1 (231). С. 87-92.

Рубан М., диякон. Історичні передумови формування Української Соборно-Єпископської церкви // Труди Київської Духовної Академії. Богословсько-історичний щорічник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: єп. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) – гол. ред. [та ін.]. [К.]: Київська православна богословська академія, 2016. № 16 (188). С. 261-274.

Рубан М., дияк. Організація духовної освіти та просвітницька діяльність Харківської єпархії Української Соборно-Єпископської Церкви 1941-1943 рр. // Православ’я в Україні. Збірник матеріалів V міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Київської православної богословської академії (1615-2015), Київ, 17-18 листопада 2015 р. / [під ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. К.: [Київська православна богословська академія]. 2015. Ч. 2. С. 378–383.

Силантьев В. Большевики и Православная церков на Украине в 20-е годы. Харьков, 1998. 232 с.

Силантьев В.И. «Обновленський» рух кінця XIX століття – 20-х років XX століття в російській та українській православних церквах: історіографічний огляд // Історична пам'ять. 2004. №1. С. 135-143.

Скоробагатов А. Взаємини УАПЦ з АПЦ у піднімецькому Харкові (1941 – 1943) // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура. Харків, 1999. С. 121-124.

Скоробагатов А. Православні конфесії у піднімецькому Харкові // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. 2001. № 504. Сер. Історія України. Вип. 4. С. 206-216.

Смирнов А. І. Між Києвом і Варшавою: український автокефальний рух у 1941–1942 роках // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл (Булдовський) / [упоряд. і авт. передм. О. Різниченко]. Харків, 2011. С. 23-30.

Смирнов А.І. Мстислав (Скрипник) громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944: Монографія / Передм. Є. Сверстюка. 2-е вид., доповнене. К.: Смолоскип,2009. 326 с.

Смирнов А. І. Український автокефальний рух в роки німецької окупації: міфи та реалії // Православ’я в Україні: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (22 листопада 2011 р.). К.: КПБА, 2011. С.464-471.

Тригуб О.П. БОПУПАЦ у боротьбі за поширення ідеї «канонічної» автокефалії (1922-1925 рр.) // Гілея: Науковий вісник. К., 2009. Вип. 24. С. 43-52.

Тригуб О. Конфесії РПЦ в Україні на шляху до автокефалії (20-30-і роки ХХ ст.) // Емінак. 2015. № 4. С. 53-63.

Тригуб О.П. «Обновленський рух» в сучасній українській історіографії (1990-2002 рр.) // Наукові праці. Т. 26. Вип. 13: Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. С. 138-143.

Тригуб О.П. Розкол Російської Православної Церкви в Україні (1922-39 рр.): між державним політичним управлінням та реформацією: Монографія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 300 с.

Тригуб О.П. Соборно-Єпископська Церква в 30-х рр. ХХ ст. // Матеріали Восьмої наукової конференції «Церква-наука-суспільство: питання взаємодії» (Київ, 26-27 травня 2010 р.). Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/studios/materials_conferences/36899/.

Тригуб О.П. Українська Соборно-Єпископська Церква у релігійному житті Північного Лівобережжя 20–30-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся. Ніжиг, 2007. Вип. 38. С. 171–179.

Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл Булдовський / [упоряд. і авт. передм. О. Різниченко]. Харків, 2011. 95 с.: іл., портр.

Федосеев Александр, прот. От Лубен до Харькова. М. Полиграф-Периодика, 2011. 232 с.

Феодосий (Процюк), епископ. Обособленческие движения в Православной Церкви на Украине (1917-1943). М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2004. 640 с.

Феофіл (Булдовський), митр. Моя автобіографія. Матеріали Харківського обласного СБУ. Кримінальна справа № 147900 на митрополита Феофіла (Булдовського) // УАПЦ часів Другої Світової війни Митрополит Феофіл (Булдовський) / роках // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл (Булдовський) /[упоряд. і авт. передм. О. Різниченко]. Харків, 2011. С. 71-74.

Фотиев К., прот. Попытки украинской автокефалии в ХХ в. // Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ ст., 1917-1950: Сб. М., 1997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни