DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.6.2019.186640

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕОЛОГІЇ СОБОРНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

Олександер Ситник

Анотація


У статті характеризується процес формування та розвитку ідеології соборності на українських землях протягом кінця ХІХ – початку ХХ століття. Особлива увага приділена визначальним тенденціям розвою ідеології соборності на західноукраїнських і східноукраїнських землях. Наголошено, що активний розвиток культурно-просвітницького та громадсько-політичного руху на Галичині протягом другої половини ХІХ – початку ХХ століття підготував значне підґрунтя не лише для зміцнення української національної свідомості західних українців, а й – для їх активної участі в національно-визвольних змаганнях періоду 1917-1921 років. Зауважено, що протягом тривалого часу в Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях поступово формувалися засади ідеологічної концепції, домінуючим чинником котрої були ідеї соборності, самостійності, просвіти народу та духовності.


Ключові слова


національна ідеологія; соборництво; західноукраїнські землі; державотворення; східноукраїнські землі; українська нація; ідеї.

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Bagan, 2013 – Bagan O. Strateghija dlja Ukrajiny: cherez gherojichnu naciosofiju do nastupaljnoji gheopolityky (1921 – 1932 rr.). Peredmova. [Ukrainе: A strategy for Ukraine: through heroic nationalosophia to offensive geopolitics (1921 – 1932 biennium). Preface] // Dontsov D. Selected Works: 10 t./Sim., Aftermath, Comment. O. Bahan. Drohobych, 2013. T. 5: Political analytics (1921 – 1932 biennium). P. 5-16 [in Ukrainian].

Grushevsky, 2007 – Grushevsky M. S. V oghni j buriju. [Ukrainе: In the fire and the storm]. Lviv, 2007. P. 110, 111. (Works: In 50 t., T. 4. Book 1: Series Socio-political works (the time of the Ukrainian Central Rada) [in Ukrainian].

Hrushevsky, 2000 – Hrushevsky M. S. Ghalychyna i Ukrajina. [Ukrainе: Galicia and Ukraine] // Nationalism: Anthology; arrangement of O. Protsenko, V. Forest. K., 2000. P. 180-187 [in Ukrainian].

Hrushevsky, 2002 – Hrushevsky M. S. Ukrajinsjkyj P’jemont. [Ukrainе: Ukrainian Pieemont] // Hrushevsky M. S. Works: 50 tons / ed.: P. Sokhan, Ya. Dashkevich, I. Girich and others; heads edit P. Sokhan Lviv, 2002. T. 1: Series Socio-Political Works (1894 – 1907). P. 444-447 [in Ukrainian].

Dashkevich, 1998 – Dashkevich Ya. Ukrajina u voghni ideologhij. [Ukrainе: Ukraine in the Light of Ideologies] // Kis R. The Final of Third Rome (Russian Idea on the Millennium). Lviv, 1998. P. I-XIV [in Ukrainian].

Dashkevich, 1991 – Dashkevich Ya. Uchenyj, polityk, publicyst. [Ukrainе: Scientist, politician, publicist] // Word and time. 1991. No. 10. P. 3-6 [in Ukrainian].

Dontsov, 2001 – Dontsov D. Pidstavy nashoji polityky. [Ukrainе: The Foundations of Our Policy] // Dontsov D. Works. Lviv, 2001. T. 1: Geopolitical and ideological works. P. 91-242 [in Ukrainian].

Drahomanov, 1991 – Drahomanov M. P. Vybrane (…mij zadum zlozhyty ocherk istoriji cyvilizaciji na Ukrajini). [Ukrainе: Vybrana (... my intention is to reproduce the essay on the history of civilization in Ukraine)]. K., 1991. 688 p. [in Ukrainian].

Kafarsky, 1991 – Kafarsky V. Nacija i derzhava: Kuljtura. Ideologhija. Dukhovnistj. [Ukrainе: Nation and state: Culture. Ideology. Spirituality]. Ivano-Frankivsk, 1999. 336 p. [in Ukrainian].

Lipinsky, 2003 – Lipinsky B. Universalizm u khliborobsjkij ideologhiji. [Ukrainе: Universalism in the agricultural ideology]; ed. J. Pelensky, R. Zalutsky, H. Pelenskaya and others // Listing V. Lypynsky T. 1. K., 2003. P. 13-19 [in Ukrainian].

Sytnyk, 1991 – 1992 – Sytnyk O. Lysty V. Antonovycha do M. Ghrushevsjkogho. [Ukrainе: Letters of Antonovich to M. Hrushevsky]; emphasis O. M. Sytnyk // Ukrainian Historian. 1991 – 1992. T. 28-29. Ch. 3-4; 1-4. P. 396-411 [in Ukrainian].

Lysiak-Rudnytsky, 1994 – Lysiak-Rudnytsky I. Istorychni ese: u 2 t. [Ukrainе: Historical essays: 2 t.]; per. from english M. Bedak, V. Gavrishkov, Y. Hrytsak, A. Deshchits, G. Kivan, E. Pankeeva. K., 1994. T. 1. 554 p. [in Ukrainian].

Mikhnovsky, 1996 – Mikhnovsky M. X zapovidej UNP. [Ukrainе: The X Commandments of the UNP] // Politics. The end of the XIXth – the first floor. XX centuries: the textbook. L., 1996. P. 141-142 [in Ukrainian].

Ostashko, 2003 – Ostashko T. Suspiljno-politychna dijaljnistj V'jacheslava Lypynsjkogho na tli jogho lystuvannja. [Ukrainе: Social-political activity of Vyacheslav Lipinsky with the background of his correspondence] // Correspondence of V. Lypynsky; ed. J. Pelensky, R. Zalutsky, H. Pelenskaya and others. T. 1. K., 2003. P. 119-152 [in Ukrainian].

Sytnyk, 2009 – Sytnyk O. M. Formuvannja ta evoljucija ideologhichnykh koncepcij nacionaljno-derzhavnycjkogho sprjamuvannja v Ukrajini (vid pochatku KhIKh st. – do 1939 r.): monoghrafija. [Ukrainе: Formation and evolution of ideological concepts of national-state orientation in Ukraine (from the beginning of the nineteenth century to 1939): monograph]. Donetsk, 2009. 549 p. [in Ukrainian].

Sytnik, 2005a – Sytnik V. Ghromadsjko-politychna dijaljnistj M. Mikhnovsjkogho: dys…. kandydata ist. nauk: 07.00.01. [Ukrainе: Public-political activity of M. Mikhnovsky: dis .... candidate right Sciences: 07.00.01]. K., 2005. 208 p. [in Ukrainian].

Sytnik, 2005b – Sytnik V. Samostijna Ukrajina M. Mikhnovsjkogho – vydatna pam’jatka ukrajinsjkoji nacionalistychnoji dumky. [Ukrainе: Independent Ukraine by M. Mikhnovsky – an outstanding monument of Ukrainian nationalistic thought] // Liberation Road. 2005. Book 2. P. 106-113 [in Ukrainian].

Sokhan, 1994 – Sokhan P. B. B. D. Ghrinchenko – M. P. Draghomanov: Dialoghy pro ukrajinsjku nacionaljnu spravu. [Ukrainе: D. Grinchenko – M.P. Drahomanov: Dialogues on the Ukrainian national affair] // Sources on the history of the social and political movement in Ukraine from the nineteenth and early twentieth centuries. T. I. K., 1994. P. 5-17 [in Ukrainian].

Yaremchuk, 2003 – Yaremchuk V. D. Vplyv derzhavotvorennja v Naddniprjansjkij Ukrajini na rozvytok nacionaljno-vyzvoljnogho rukhu u zakhidnoukrajinsjkykh zemljakh. [Ukrainе: The Influence of State Development in the Dnieper Ukraine on the Development of the National Liberation Movement in Western Ukraine] // Ukrainian Historical Magazine. 2003. No. 4. P. 38-45 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баган, 2013 – Баган О. Стратегія для України: через героїчну націософію до наступальної геополітики (1921 – 1932 рр.). Передмова // Донцов Д. Вибрані твори: у 10 т. / Упоряд., післям., комент. О. Баган. Дрогобич, 2013. Т. 5: Політична аналітика (1921 – 1932 рр.). С. 5-16.

Грушевський, 2007 – Грушевський М. С. В огні й бурію. Львів, 2007. С. 110, 111. (Твори: У 50 т.; Т. 4. Кн. 1: Серія Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради)).

Грушевський, 2000 –  Грушевський М. С. Галичина і Україна // Націоналізм: Антологія; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. К.: Смолоскип, 2000. С. 180-187.

Грушевський, 2002 – Грушевський М. С. Український П’ємонт // Грушевський М. С. Твори : у 50 т. / редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. Львів, 2002. Т. 1: Серія Суспільно-політичні твори (1894 – 1907). С. 444-447.

Дашкевич, 1998 – Дашкевич Я. Україна у вогні ідеологій // Кісь Р. Фінал Третього Риму (Російська ідея на зламі тисячоліть). Львів, 1998. С. I-XIV.

Дашкевич, 1991 – Дашкевич Я. Учений, політик, публіцист // Слово і час. 1991. № 10. С. 3-6.

Донцов, 2001 – Донцов Д. Підстави нашої політики // Донцов Д. Твори. Львів, 2001. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці. С. 91-242.

Драгоманов, 1991 – Драгоманов М. П. Вибране (…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні). К., 1991. 688 с.

Кафарський, 1991 – Кафарський В. Нація і держава: Культура. Ідеологія. Духовність. Івано-Франківськ, 1999. 336 с.

Липинський, 2003 – Липинський В. Універсалізм у хліборобській ідеології; за ред. Я. Пеленського, Р. Залуцького, Х. Пеленської та ін. // Листування В. Липинського Т. 1. К., 2003. С. 13-19.

Ситник, 1991 – 1992 – Листи В. Антоновича до М. Грушевського; упор. О. М. Ситник // Український історик. 1991 – 1992. Т. 28-29. Ч. 3-4; 1-4. С. 396-411.

Лисяк-Рудницький, 1994 – Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у 2 т.; пер. з англ. М. Бідак, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. К., 1994. Т. 1. 554 с.

Міхновський, 1996 – Міхновський М. X заповідей УНП // Політологія. Кінець XIX – перша пол. XX ст.: хрестоматія. Л., 1996. С. 141-142.

Осташко, 2003 – Осташко Т.  Суспільно-політична діяльність В’ячеслава Липинського на тлі його листування // Листування В. Липинського; за ред. Я. Пеленського, Р. Залуцького, Х. Пеленської та ін. Т. 1. К.: Смолоскип, 2003. С. 119-152.

Ситник, 2009 – Ситник О. М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку ХІХ ст. – до 1939 р.): монографія. Донецьк, 2009. 549 с.

Ситнік, 2005a – Ситнік В. Громадсько-політична діяльність М. Міхновського: дис…. кандидата іст. наук: 07.00.01. К., 2005. 208 с.

Ситнік, 2005b – Ситнік В. Самостійна Україна М. Міхновського – видатна пам’ятка української націоналістичної думки // Визвольний шлях. 2005. Кн 2. С. 106-113.

 Сохань, 1994 – Сохань П. Б. Д. Грінченко – М. П. Драгоманов: Діалоги про українську національну справу // Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Вип. І. К., 1994. С. 5-17.

 Яремчук, 2003 – Яремчук В. Д. Вплив державотворення в Наддніпрянській Україні на розвиток національно-визвольного руху у західноукраїнських землях // Український історичний журнал. 2003. № 4. С. 38-45.