DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.6.2019.186646

«НАУКОВА ОДІССЕЯ» НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ: НАРИС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ НЕСКОРЕНОЇ УМАНЧАНКИ

Ігор Кривошея, Ірина Кривошея, Людмила Якименко

Анотація


На основі першоджерел – мемуарної літератури, архівних матеріалів і наукових напрацювань низки вітчизняних та зарубіжних дослідників відтворено наукову біографію Надії Суровцової в галузі історії України, краєзнавства, етнографії й мистецтвознавства. Можна окреслити кілька напрямків її роботи: це докторська дисертація «Богдан Хмельницький та ідея української державності», історичні розвідки про декабристів, праця в Уманському краєзнавчому музеї, активна участь у відкритті Уманської картинної галереї, вивчення історії міста й дендропарку «Софіївка», численні статті краєзнавчого характеру, зокрема про цадика Нахмана, у місцевій й зарубіжній пресі, аналіз яких стане темою наступних наших досліджень.

Ключові слова


Надія Суровцова; Вищі жіночі курси (м. Санкт-Петербург); історична наука; Відень; докторська дисертація; декабристи; Уманський краєзнавчий музей; краєзнавчі розвідки.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bezhuk, 2018 – Bezhuk O. Dzherela osobovoho pokhodzhennia u vysvitlenni sfery povsiakdennosti ta emotsiinykh perezhyvan zhinok pid chas Pershoi svitovoi viiny [Sources of personal origin in highlighting the sphere of everyday life and emotional experiences of women during the First World War]. // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk. 2018. № 7. S. 114 – 121. [in Ukrainian].

Bezdrabko, 2016 – Bezdrabko V. Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku vitchyznianoi biohrafistyky [The current state and the prospects of development of native biographistics]. // Ukrainska biohrafistyka = Biographistica ukrainica. Kyiv, 2016. Vyp. 14. S. 29–49. [in Ukrainian].

Dashkevych, 2007 – Dashkevych Yaroslav. Postati: Narysy pro diiachiv istorii, polityky, kultury. [Figures: Essays on the figures of history, politics, culture]. Lviv: Lvivske viddilennia IUAD im. M.S. Hrushevskoho NANU Literaturna ahentsiia «Piramida», 2007. 808 s. [in Ukrainian].

Doikov, 2005 – Doikov Yu. Nadiia Surovtsova: na zaslanni v Arkhanhelsku (1933 – 1937). [Nadia Surovtsova: In exile in Arkhangelsk (1933 - 1937)]. Arkhanhelsk, 2005. 92 s. [in Ukrainian].

Doikov, 2010 – Doikov Yuryi. Nadyia Surovtsova-Olytskaia. Vena – Kolyma. (1919–1939). [Nadia Surovtsova-Olitskaia. Vienna - Kolyma. (1919-1939)]. Po materyalam arkhyvov Sluzhby bezopasnosty Ukrayny y L.N. Padun-Lukianovoi (Kyev), HARF (Moskva). Arkhanhelsk: Tsentr dokumentatsyy, 2010. 67 s. [in Russian].

IR NBU im. V. Vernadskoho, F. 284. Spr. 655. – Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. Vernadskoho, m. Kyiv F. 284. Surovtsova Nadiia Vitaliivna. Spr. 655. Lysty Yaroslava Dashkevycha do N. Surovtsovoi. [Institute of Manuscript of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv. Surovtsova Nadia Vitaliivna. Letters from Yaroslav Dashkevich to N. Sorovtsova]. Lyst vid 24.VII.1963 r. [in Ukrainian].

Kazantsev, 1985 – Kazantsev S.M. Russkaia advokatura y zhenshchyny [Russian advocacy and women]. // Pravovedenye. 1985. № 6. C. 72–77. [in Russian].

Kappeler, 2005 – Kappeler A. Dysertanty z Ukrainy na seminari zi skhidnoievropeiskoi istorii u Videnskomu universyteti 1907 – 1945 rr. [Candidates for a degree from Ukraine at a seminar on East European history at the University of Vienna from 1907 to 1945]. // Avstriia i Ukraina u konteksti yevropeiskoi intehratsii spivrobitnytstva. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Viden – Kyiv, 2005. S. 122–134. [in Ukrainian].

Kobchenko, Pasko, 2008 – Kobchenko K., Pasko I. Ukrainky na Sankt-Peterburzkykh (bestuzhevskykh) vyshchykh zhinochykh kursakh (do 130-richchia zasnuvannia pershoho zhinochoho universytetu v Rosii) [Ukrainian women at the St. Petersburg higher women's courses (to the 130th anniversary of the founding of the first women's university in Russia)]. // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2008. № 12. S. 43 – 46. [in Ukrainian].

Korohodskyi, 1997 – Korohodskyi R. Pryroda dobroty y spodivannia [Nature of kindness and hope]. // Kurier Kryvbasu. 1997. № 77–78. S. 135–143. [in Ukrainian].

Kotsiubynska, 2004 – Kotsiubynska M.Kh. Moi obrii: V 2 T., [My horizons]. T.2. K.: Dukh i literatura, 2004. 386 s. [in Ukrainian].

Kryvosheia, Yakymenko, 2014 – Kryvosheia I.I., Yakymenko L.M. Hendernyi aspekt militarystskoho dyskursu v ehodokumentakh: komparatyvnyi analiz memuariv «umanskoho periodu» Nadii Surovtsovoi ta Petra Kurinnoho []// Hileia. Vypusk 90 (№ 11). 2014. S. 117 – 122. [in Ukrainian].

Lyst L.N. Padun-Lukianovoi, 1993. – Lyst L.N. Padun-Lukianovoi vid 10.02.1993 r. [The gender aspect of militaristic discourse in egodocuments: a comparative analysis of the memoirs of the Uman period by Nadia Surovtsova and Peter Kurinyi]. // Rodynnyi arkhiv Nadii Pavlivny Mudroi. [in Ukrainian].

Loiek, 2005 – Loiek Yezhy. Istoriia prekrasnoi bitnyky. Opovid pro zhyttia Sofii Vitt-Pototskoi (1760 – 1822). [The history of beautiful Bitynka. The story of the life of Sofia Witt-Potocka (1760 – 1822)]. K. : «Iunivers», 2005. 445 s. [in Ukrainian].

Ototiuk, 2006 – Ototiuk Oleksandr. Tvorchyi shliakh N.V. Surovtsovoi [The artistic way of N.V. Surovtsova]. // Shevchenkivska vesna: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh, prysviachenoi 15-y richnytsi nezalezhnosti Ukrainy. Vyp. IV: U 3-kh chast. Ch. 3. Istoriia / Za zah. red. prof. V.F. Kolesnyka. K.: Lohos, 2006. S. 342 – 345. [in Ukrainian].

Padun-Lukianova, 1992 – Padun-Lukianova L. Slovo pro Nadiiu Surovtsovu [The word about Nadia Surovtsova]. // Berezil. 1992. № 3–4. S. 144–149. [in Ukrainian].

Popyk, 2008 – Popyk V. Svitohliadni zasady rozvytku ukrainskoi biohrafistyky ta formuvannia natsionalnykh resursiv biohrafichnoi informatsii KhKhI st. [Worldview principles of development of Ukrainian biographistics and formation of national resources of biographical information of XXI century]. // Ukrainska biohrafistyka = Biographistica Ukrainica: zb. nauk. prats / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V.I.Vernadskoho, In-t biohrafichnykh doslidzhen; redkol.: V.I.Popyk (vidpov. red.) ta insh. K., 2008. Vyp. 4. S. 8 – 66. [in Ukrainian].

Synytskyi, 2005 – Synytskyi P.E. Nadiia Vitaliivna Surovtsova (1896 – 1985): zhyttiepys tvorchoi osobystosti u konteksti novitnoi vitchyznianoi istoriohrafii [Nadia Vitaliivna Surovtsova (1896 - 1985): the biography of the artistic person in the context of modern national historiography]. // Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii, fakty: zb. st. / In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy; holovna redkol. nauk.-dok. serii knyh «Reabilitovani istoriieiu»; red. kol.: P.T. Tronko (hol. red.) [ta in.]. K., 2005. Vyp. 30. S. 278 – 295. [in Ukrainian].

Surovtsova, 1990a – Surovtsova N. Halantnyi vik. [Gallant age]. // Radianska zhinka. 1990. № 12. S. 10 – 12. [in Ukrainian].

Surovtsova, 1992b – Surovtsova Nadiia. Bratslavskyi tsadyk. [Bratslav tzadik].// Ukraina – Izrail. 1992. № 1. S. 143 – 149. [in Ukrainian].

Surovtsova, 1996c – Surovtsova Nadiia. Spohady. [Memories]. K. : Vyd-vo im. O. Telihy, 1996. 432 s. [in Ukrainian].

Surovtsova, 2001d – Surovtsova Nadiia. Lysty. [Letters]. K.: Vyd-vo im. O.Telihy, 2001. Kn. 1. 704 s. [in Ukrainian].

Surovtsova, 1e – Surovtsova Nadiia. Maibutnia okrasa mista. [The future adornment city]. // Umanskyi kraieznavchyi muzei. Viddil muzei-kvartyra N.V. Surovtsovoi. [in Ukrainian].

Surovtsova, 1f – Surovtsova Nadiia. Promova. Liubov do Batkivshchyny ne maie viku [Love for the Motherland has no age]. // Umanskyi kraieznavchyi muzei. Viddil muzei-kvartyra N.V. Surovtsovoi.

Surovtsova, 1g – Surovtsova Nadiia. Talnivshchyna na respublikanskomu ekrani. [Talnivshchyna (Talne region) on the Republican screen]. // Umanskyi kraieznavchyi muzei. Viddil muzei-kvartyra N.V. Surovtsovoi. [in Ukrainian].

Surovtsova, 1h – Surovtsova Nadiia. U kvituchomu zhytti – barvysti obriady. Kupailo na ekrani. [In the blooming life - colorful ceremonies. Kupalo on the screen]. // Umanskyi kraieznavchyi muzei. Viddil muzei-kvartyra N.V. Surovtsovoi. [in Ukrainian].

Troian, 2000 – Troian S. Slovianski narody v avstriiskii suspilno-politychnii dumtsi pochatku KhKh st. [Slavic people in the Austrian socio-political thought of the early twentieth century] // Problemy slovianoznavstva. Lviv, 2000. Vyp. 51. S. 92–99. [in Ukrainian].

Turmys, 2017 – Turmys Nataliia. Ukrainoznavchi studii u Videnskomu universyteti naprykintsi XIX – u pershii polovyni XX st. [Ukrainian Studies studios at the University of Vienna at the end of the XIX - in the first half of the XX century]. // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk. Vyp. 3, 2017. S. 45 – 52. [in Ukrainian].

Ukrainska biohrafistyka, 2008 – Ukrainska biohrafistyka = Biographistica Ukrainica: zb. nauk. prats [Biographistica Ukrainica]. / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V.I.Vernadskoho, In-t biohrafichnykh doslidzhen; redkol.: V.I.Popyk (vidpov. red.) ta insh. K., 2008. Vyp. 4. 554 s. [in Ukrainian].

Khorunzhyi, 2004 – Khorunzhyi Yurii. Shliakhetni ukrainky: Esei-parsuny. [Noble Ukrainian women: Esei-parsuni]. K.: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 2004. 208 s. [in Ukrainian].

TsDAMLiMU – Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy, m. Kyiv F. 302. Opys 1. Spr. 41. «Halantnyi vik», «Temna», «Vdoma. Za mnoiu zhyttia…»[ Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine, Kyiv

«Gallant Age», «Dark», «At home. For me, life ... (Followed by life…)"]. [Lirychni novely], 3 dok., 8 ark. [in Ukrainian].

Shevchenko, 2004 – Shevchenko O. Nadiia Vitaliivna Surovtsova – stradnytskyi shliakh velykoi ukrainky. [Nadia Vitaliivna Surovtsova - the suffering path of a great Ukrainian woman]. // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2004. № 74 – 76. S. 43–46. [in Ukrainian].

Yakymenko, 2010 – Yakymenko L.M. Nadiia Surovtsova: zhyttia ta tvorchist (1896–1985 rr.): Monohrafiia [Nadia Surovtsova: Life and Work (1896-1985): Monography]. / Pid red. Halycha O.A. Luhansk: TOV «Virtualna realnist», 2010. 272 s. [in Ukrainian].

Yakymenko, Kryvosheia, 2016 – Yakymenko L. M., Kryvosheia I.I. Nadiia Surovtsova (1896–1985): u poshukakh vtrachenoho chasu: monohr. [Nadia Surovtsova (1896-1985): searching for lost time]; pid red. Halycha O. A. Uman: Vydavets «Sochinskyi M. M.», 2016. 280 s. [in Ukrainian].

Yablonska, 2018 – Yablonska D. Fakultety profesiinoi osvity ta sotsialnoho vykhovannia Kamianets-Podilskoho instytutu narodnoi osvity (1921 – 1930). [Departments of Professional and Social Education of the Kamyanets-Podilsky Institute of Public Education (1921 – 1930)]. // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk. 2018. № 7. S. 111 – 119. [in Ukrainian].

Vladyha, 2018. Vladyha O. By the estuary of the archeografic commission of the NTSH (Taras Shevchenko Scientific Society): Mykhailo Hrushevskyis activity in 1894 – 1895. [By the estuary of the archeografic commission of the NTSH (Taras Shevchenko Scientific Society): Mykhailo Hrushevskyi's activity in 1894 – 1895]. // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk. 2018. № 7. S. 31 – 39. [in English].

Leitsch, 1983 – Leitsch W. Stoy M. Das Seminar für osteuropäische Geschichte der Universität Wien 1907 – 1948. [The Seminar for Eastern European History of the University of Vienna 1907 – 1948]. Wien [u.a.]: Bohlau, 1983. 304 s. [in German].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бежук, 2018 – Бежук О. Джерела особового походження у висвітленні сфери повсякденності та емоційних переживань жінок під час Першої світової війни // Східноєвропейський історичний вісник. 2018. № 7. С. 114 – 121.

Бездрабко, 2016 – Бездрабко В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики / Українська біографістика = Biographistica ukrainica. Київ, 2016. Вип. 14. С. 29–49.

Дашкевич, 2007 – Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ Літературна агенція «Піраміда», 2007. 808 с.

Дойков, 2005 – Дойков Ю. Надія Суровцова: на засланні в Архангельську (1933 – 1937). Архангельськ, 2005. 92 с.

Дойков, 2010 – Дойков Юрий. Надия Суровцова-Олицкая. Вена – Колыма. (1919–1939). По материалам архивов Службы безопасности Украины и Л.Н. Падун-Лукьяновой (Киев), ГАРФ (Москва). Архангельск: Центр документации, 2010. 67 с.

ІР НБУ ім. В. Вернадського, Ф. 284. Спр. 655 – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284. Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 655. Листи Ярослава Дашкевича до Н. Суровцової. Лист від 24.VІІ.1963 р.

Казанцев, 1985 – Казанцев С.М. Русская адвокатура и женщины // Правоведение. 1985. № 6. C. 72–77.

Каппелер, 2005 – Каппелер А. Дисертанти з України на семінарі зі східноєвропейської історії у Віденському університеті 1907 – 1945 рр. // Австрія і Україна у контексті європейської інтеграції співробітництва. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Відень – Київ, 2005. С. 122–134.

Кобченко, Пасько, 2008 – Кобченко К., Пасько І. Українки на Санкт-Петербурзьких (бестужевських) вищих жіночих курсах (до 130-річчя заснування першого жіночого університету в Росії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2008. № 12. С. 43 – 46.

Корогодський, 1997 – Корогодський Р. Природа доброти й сподівання // Кур’єр Кривбасу. 1997. № 77–78. С. 135–143.

Коцюбинська, 2004 – Коцюбинська М.Х. Мої обрії: В 2 Т., Т.2. К.: Дух і література, 2004. 386 с.

Кривошея, Якименко, 2014 – Кривошея І.І., Якименко Л.М. Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів «уманського періоду» Надії Суровцової та Петра Курінного // Гілея. Випуск 90 (№ 11). 2014. С. 117 – 122.

Лист Л.Н. Падун-Лук’янової, 1993 – Лист Л.Н. Падун-Лук’янової від 10.02.1993 р. // Родинний архів Надії Павлівни Мудрої.

Лоєк, 2005 – Лоєк Єжи. Історія прекрасної бітники. Оповідь про життя Софії Вітт-Потоцької (1760 – 1822). К. : «Юніверс», 2005. 445 с.

Ототюк, 2006 – Ототюк Олександр. Творчий шлях Н.В. Суровцової // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 15-й
річниці незалежності України. – Вип. ІV: У 3-х част. – Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В.Ф. Колесника. К.: Логос, 2006. С. 342 – 345.

Падун-Лук’янова, 1992 – Падун-Лук’янова Л. Слово про Надію Суровцову // Березіль. 1992. № 3–4. С. 144–149.

Попик, 2008 – Попик В. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ ст. // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.: В.І.Попик (відпов. ред.) та інш. К., 2008. Вип. 4. С. 8 – 66.

Синицький, 2005 – Синицький П.Е. Надія Віталіївна Суровцова (1896 – 1985): життєпис творчої особистості у контексті новітньої вітчизняної історіографії // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. ст. / Ін-т історії України НАН України; головна редкол. наук.-док. серії книг «Реабілітовані історією»; ред. кол.: П.Т. Тронько (гол. ред.) [та ін.]. К., 2005. Вип. 30. С. 278 – 295.

Суровцова, 1990a – Суровцова Н. Галантний вік // Радянська жінка. 1990. № 12. С. 10 – 12.

Суровцова, 1992b – Суровцова Надія. Брацлавський цадик // Україна – Ізраїль. 1992. № 1. С. 143 – 149.

Суровцова, 1996c– Суровцова Надія. Спогади. К.: Вид-во ім. О.Теліги, 1996. 432 с.

Суровцова, 2001d – Суровцова Надія. Листи. К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2001. Кн. 1. 704 с.

Суровцова, 1e – Суровцова Надія. Майбутня окраса міста // Уманський краєзнавчий музей. Відділ музей-квартира Н.В. Суровцової.

Суровцова, 1f – Суровцова Надія. Промова. Любов до Батьківщини не має віку // Уманський краєзнавчий музей. Відділ музей-квартира Н.В. Суровцової.

Суровцова, 1g – Суровцова Надія. Тальнівщина на республіканському екрані // Уманський краєзнавчий музей. Відділ музей-квартира Н.В. Суровцової.

Суровцова, 1h – Суровцова Надія. У квітучому житті – барвисті обряди. Купайло на екрані // Уманський краєзнавчий музей. Відділ музей-квартира Н.В. Суровцової.

Троян, 2000 – Троян С. Слов’янські народи в австрійській суспільно-політичній думці початку ХХ ст. // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2000. Вип. 51. С. 92–99.

Турмис, 2017 – Турмис Наталія. Українознавчі студії у Віденському університеті наприкінці XIX – у першій половині XX ст. // Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 3, 2017. С. 45 – 52.

Українська біографістика, 2008 – Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.: В.І.Попик (відпов. ред.) та інш. К., 2008. Вип. 4. 554 с.

Хорунжий, 2004 – Хорунжий Юрій. Шляхетні українки: Есеї-парсуни. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. 208 с.

ЦДАМЛiМУ – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ Ф. 302. Опис 1. Спр. 41. «Галантний вік», «Темна», «Вдома. За мною життя…» [Ліричні новели], 3 док., 8 арк.

Шевченко, 2004 – Шевченко О. Надія Віталіївна Суровцова – страдницький шлях великої українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2004. № 74 – 76. С. 43–46.

Якименко, 2010 – Якименко Л.М. Надія Суровцова: життя та творчість (1896–1985 рр.): Монографія / Під ред. Галича О.А. Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2010. 272 с.

Якименко, Кривошея, 2016 – Якименко Л. М., Кривошея І.І. Надія Суровцова (1896–1985): у пошуках втраченого часу: моногр.; під ред. Галича О. А. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. 280 с.

Яблонська, 2018 – Яблонська Д. Факультети професійної освіти та соціального виховання Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1921 – 1930) // Східноєвропейський історичний вісник. 2018. № 7. С. 111 – 119.

Vladyha, 2018 – Vladyha O. By the estuary of the archeografic commission of the NTSH (Taras Shevchenko Scientific Society): Mykhailo Hrushevskyi's activity in 1894 – 1895 // Східноєвропейський історичний вісник. 2018. № 7. С. 31 – 39.

Leitsch, 1983 – Leitsch W. Stoy M. Das Seminar für osteuropäische Geschichte der Universität Wien 1907 – 1948. Wien [u.a.]: Bohlau, 1983. 304 s.